Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Välkommen till Ålands Radio och TV

Företagsfakta

Ålands Radio och TV Ab, ÅRTV, är ett landskapsägt aktiebolag som har ansvar för distribution av etersänd public service-radio och -TV på Åland samt för produktion av kanalen Ålands Radio. Företaget bildades den 1 maj 1996, som ett aktiebolag ägt av landskapet Åland.

Bolaget tog över den verksamhet Rundradion i Finland tidigare bedrivit på Åland och verksamheten förändrades radikalt efter det. Från att ha sänt fyra timmar om dagen ökade Ålands Radio sina sändningar till heldagssändningar. Idag sänder bolaget lokalt producerad radio från 06.30 till 21.00 veckans alla vardagar, och mellan 08.00 och 18.00 på helgerna.

Ålands Radio och TVs ledning

Vd för bolaget är Fredrik Sonck

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Heidi Grandell-Sonck

Ansvarig för produktionsteknik är Joachim Solborg.

Ansvarig för distributionsteknik är Alexander Lindberg.

Styrelse

Ordförande för styrelsen är Magnus Lundberg (C), vice ordförande är Sara Kemetter (S), övriga medlemmar är Ove Andersson, Linnea Lindholm och Katarina Sundberg.

Finansiering

Public service betyder i allmänhetens tjänst. Det journalistiska uppdraget är alltid knutet till dem som betalar. För public service-kanaler är det lyssnarna och tittarna -allmänheten- som är uppdragsgivare, eftersom verksamheten helt finansieras genom medieavgiften av skattenatur som de betalar, och inte via reklamintäkte eller myndighetsbeslut.

Medieavgiften på Åland ger dig åtta radiokanaler och tio digitala TV-kanaler, nämligen public service radiokanalerna Ålands Radio, Sveriges P1, P2, P3 och P4 - Radio Stockholm, Finlands Radio Vega, Radio X3M och Radio Suomi. Man får också public service TV-kanalerna SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, Barnkanalen och SVT24 från Sverige, YLE TV1, YLE TV2, YLE TEEMA & FEM från Finland och Ålandskanalen med program producerade av Ålands Radio och TV Ab från Åland, samt den kommersiella TV-kanalen TV4 från Sverige.

Medieavgiften, som är 123 € per år (år 2024), betalar varje person över 18 år med hemkommun på Åland, och som har en inkomst över 14 000 €. Även samfund betalar medieavgift vid en beskattningsbar inkomst över 50 000 €, denna avgift är 140 € + 0,35% av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 50 000 €, dock maximalt 3000 €.

Ålands Radio/TV AB är ett landskapsägt aktiebolag som finansieras via medieavgiften på Åland.

Logo

Ålands Radio och TV Abs logo är framtagen av CG Sjöberg.

Programnämnden

Program och inslag som sänds av Ålands Radio ska följa landskapslagens villkor kring sändningstillståndet gällande opartiskhet och saklighet. Program och inslag får inte vara skadliga för barn och ingen får i inslag eller program kränkas i sin rätt. Dock råder en vidsträckt yttrande – och informationsfrihet som ska beaktas.

Det organ som kan granska program och inslag som sänds av Ålands Radio i enlighet med 38§ 1 mom. landskapslagen (2011:95) om radio och televisionsverksamhet är Programnämnden.

Nämnden som är ett fristående organ tillsatt av Ålands Landskapsregering granskar alla som på Åland har tillstånd för radio och Tv-sändningar.

Nämnden består av ordförande Adeline Gripenberg samt ledamöterna Jonas Eriksson (vice ordförande) Annelie Karlberg och Anthonio Salminen och Tony Wikström.

För att göra en anmälan, skicka e-postmeddelande till registraturen@regeringen.ax med rubriken ”Anmälan till programnämnden”.

Av anmälan måste framgå vilket program som avses, sändningstid och grunden för anmälan. 

 

Strategi

Ålands Radio och TVs strategi

Medievanorna i vår omvärld förändras och de traditionella kanalernas genomslagskraft minskar. Mängden information vi utsätts för ökar ständigt, och tillgången till information är närmast outtömlig. Med detta kommer också information som är falsk och som saknar utgivare. Vi ser hur den år för år får större genomslagskraft.

För att public service ska fortsätta vara relevant och tjäna allmänheten i ett samhälle krävs en kontinuerlig utveckling av verksamheten och utbudet, i takt med att samhället förändras.

I tider av kris ses dock ett tydligt mönster – människorna vänder sig till public service för att få saklig och korrekt information. Mönstret går igen i hela Norden där det finns en stark tradition av public service.

För trovärdigheten i public service är det viktigt att oberoendet garanteras, och att verksamheten är långsiktigt tryggad – oberoende av vilka publiceringar som görs.

VISION

”Vi är mediet allmänheten har störst förtroende för och är en nyskapande, attraktiv arbetsplats.”

UPPDRAG

Ålands Radio och TVs styrelse och ledning har konkretiserat bolagets övergripande uppdrag till att: ”Granska makten och förmedla korrekt information till allmänheten”.

VÄRDEGRUND

Vi tar ställning för alla människors lika värde och vi tar avstånd från rasism, våld och diskriminering. Vi är oberoende från politiska, religiösa och kommersiella intressen. Vi är trovärdiga i vår rapportering och genom sättet vi agerar. Vi är till för hela Åland, hela Åland är vårt arbetsfält och vi värnar om självstyrelsen. Vi är nyskapande, är öppna för nya idéer och utvecklar nya metoder. Vi är för dialog och utveckling i samarbete med allmänheten.

Våra värderingar är:

 • Oberoende
 • Trovärdiga
 • Nyskapande
 • Öppna

STRATEGISKA INITIATIV ÅR 2020 - 2024

INTERNT FOKUS

Medarbetare och medarbetarutveckling

Bolagets viktigaste resurs är dess medarbetare. Det är därför av största vikt att rekrytera och behålla drivna, engagerade och kompetenta medarbetare. För att uppnå detta krävs en god personalpolitik med ett inkluderande och coachande ledarskap samt en kultur som präglas av personlig feedback, både positiv och konstruktiv. Vidare är det därför av största vikt att chefer och ledare inom bolaget har ansvar och mandat som hänger samman, samt är utbildade och lämpliga att fungera i denna typ av klimat som eftersträvas.

En tydlig rollfördelning inom bolaget där det inte finns några tveksamheter om vem som ansvarar för vad är en nyckel för att undvika konflikter och att saker faller mellan stolarna.

Organisationsutveckling och processer

En organisation utvecklas hela tiden när personer och teknik byts ut, och samspelet mellan de olika delarna i form av processer och rutiner behöver därför också löpande uppdateras.

En nyckel för att få en fungerande organisation med tillhörande processer är att de är framtagna av och förankrade hos de involverade personerna, samt att de är välkända i organisationen och lättillgängliga.

Teknik och lokaler

För att bidra till både en bra arbetsmiljö och stämning bland medarbetarna är det av största vikt att teknik och lokaler inom bolaget förnyas och moderniseras för att spegla bolagets ambitioner och vision. Detta har även en tydlig koppling till den externa bilden av bolaget och hur bolaget uppfattas av utomstående.

Teknikförnyelsen skall gå hand-i-hand med den hållbarhetsplan som tagits fram inom bolaget gällande bland annat energieffektivitet och användningen av förnybara energikällor.

EXTERNT FOKUS

Extern bild av bolaget

En prioriterad fråga under perioden skall vara att förändra den externa bilden av bolaget hos allmänheten, och verka för att bolaget inte bara skall vara, utan även uppfattas som ett modernt public servicebolag med ett programutbud där alla finner något av intresse. Detta med en hög trovärdighet och tillgänglighet.

Samarbeten med externa produktionsbolag och producenter

ÅRTV skall ha som ambition att öka sitt samarbete med externa produktionsbolag och producenter i enlighet med fastställda kvalitets- och innehållskrav.

Anledningen till detta är att ha fokus på kärnverksamheten, produktion av material till radiokanalen Ålands Radio och hemsidan www.alandsradio.ax. Detta innebär att

sällanproduktioner (t.ex. valvaka, debatter, mm) i stor utsträckning bör genomföras i samarbete med externa produktionsbolag, men med egna programledare, reportrar etc.

Utveckla arbetet med rörlig bild

Intresset för rörlig bild har ökad stadigt sedan de tekniska möjligheterna till filmning och uppspelning exploderat. Det blir allt viktigare för att fånga publikens uppmärksamhet att det finns rörlig bild till innehållet som publiceras. Med den tekniska utvecklingen är ÅRTV:s ambition att utveckla arbetet med rörlig bild, både till hemsida och till Ålandskanalen.

Ålandskanalen planeras även utökas med mer levande information och material, bland annat från hemsidan. Detta för att tillgängliggöra informationen på ett enkelt sätt till framförallt den äldre publiken.

Finansiering

Det är av yttersta vikt att en långsiktigt hållbar finansiering fastställs för ÅRTV. Ett steg på vägen gällande detta är införandet av medieavgiften av skattenatur som planeras från årsskiftet 2020-2021.

Det som däremot inte är beaktat i nuvarande system är nivån på avgiften och speciellt indexjusteringen från februari 2009 till december 2020 (per dec 2019 är förändringen 16,2%). Detta får konsekvensen att bolaget får allt mindre kapital att röra sig med i och med kostnadsökningarna i omvärlden.

Studiebesök

Skolklasser, lärargrupper, pensionärsföreningar och andra är välkomna att besöka oss i radiohuset på Ålandsvägen 24 i Mariehamn.

Vi kan också besöka er och informera om vår verksamhet.

Hur boka besök?

Kontakta chefredaktör Heidi Grandell-Sonck med en förfrågan, heidi.grandell-sonck@alandsradio.ax.

Hur lång tid tar besöket?

Räkna med ca 1-1,5 timme.

Vad innehåller besöket på Ålands Radio?

 • Fakta om Ålands Radio och TV i stort - uppdraget, public service, nyhetsbevakning och mycket annat
 • Information om våra produktioner och produkter – till exempel programtips och poddar
 • Chans att fråga det du undrar
 • Rundvandring i radiohuset.

Vilka uppgifter behövs i förfrågan om studiebesök?
Ange varifrån gruppen kommer, antal personer, önskemål om dag och tid som skulle passa. Kom ihåg namn, mejl och mobilnummer till en kontaktperson.

Välkommen!

Har du en programidé?

Har du en bra idé eller arbetar du på ett externt produktionsbolag?

Om du har ett idéförslag så är du alltid välkommen att skicka det till oss.

Ett tips är att skriva om förslaget ett par gånger och fundera på vad som verkligen gör ditt förslag speciellt och mer spännande än andras idéer.

Tänk på att ditt förslag bör vara unikt. Du bör också titta igenom vilka program som redan finns på Ålands Radio. Att skicka ett programförslag som påminner om något som redan existerar är troligtvis inte speciellt fruktbart.

Mejla din programidé till chefredaktör Heidi Grandell-Sonck, heidi.grandell-sonck@alandsradio.ax.

Ersättning utgår aldrig för programförslag.

Leverans av tv- och audiomaterial

Leverans av tv-material

För att underlätta samarbetet mellan ÅRTV och externa produktionsbolag går leverans av allt färdigt tv-material till Joachim Solborg.

Innan leverans kan produktionsbolag även kontakta Joachim i tekniska frågor.

I övrigt är det ÅRTVs ansvariga utgivare Heidi Grandell-Sonck som är kontaktperson när det gäller innehållet i tv-programmet. Heidi är även den som kontaktas vid samproduktion, beställningsprogram och inköp.

1. Sändningsformat

Joachim Solborg kan kontaktas i formatfrågor och hur tv-programmet smidigast når ÅRTV.

Programmet levereras enligt ÅRTVs tekniska direktiv:

Videofilen(erna) levereras i 1920x1080 (Full HD) i50 eller p25.

Kodeken skall vara .h264 i 22 Mbit/s och med filändelsen .mp4.

Ljudnivån skall vara så att normalt prat ligger runt -6 dB.

Videofiler vill vi ha minst en dag före utsändning och vid strömning skall överföringen testas minst fem timmar före direktsändning.

2. Eftertexter

I eftertexten skall framgå vem som producerat programmet samt årtalet för produktionsåret.

Om programmet har sponsorer eller andra utomstående finansiärer får bara namnet anges. Logotyper, produkter, varumärken eller internetadresser får inte förekomma.

3. Godkännande av program

Ansvarig utgivare, ska om möjligt, titta på och godkänna tv-programmet före utsändning.

Programmets för- och eftertexter skall även godkännas av ansvarig utgivare.

4. Namn och beskrivning

Kom överens om vad tv-programmet ska heta. Programmets tv-sändningsnamn/huvudrubrik bör inte vara längre än 40 nedslag (inkluderar mellanslag). Vid serier ska de enskilda avsnitten ha egna avsnittsnamn.

Tänk också på att skriva en kort text som beskriver och väcker intresse för programmet i sin helhet. Texten kan vara allt från 200 till 600 nedslag.

5. Musikuppgifter

All musik som finns i programmet skall uppges till ÅRTV. Denna information behöver ÅRTV för att i sin tur göra musikrapporteringen.

Leverans av audiomaterial

Vid samproduktion/beställningsprogram gällande audioprogram kan allt leveransmaterial sändas till Joachim Solborg som sedan koordinerar materialet vidare (om inte annat överenskommits).

Innan leverans kan man även kontakta Joachim för tekniska frågor.

Kontaktuppgifter:

Joachim Solborg, +358 18 26 501, joachim.solborg@alandsradio.ax

Heidi Grandell-Sonck +35818 26540

ÅRTVs etiska regler för program- och innehållsproduktion

Ålands Radio och TVs etiska regler för program- och innehållsproduktion gäller alla som producerar program eller innehåll inom ÅRTV eller för ÅRTV.

ÅRTVs verksamhet grundar sig på oberoende, opartiskhet och trovärdighet. Politiska, kommersiella eller liknande intressen påverkar inte det redaktionella innehållet.

Det juridiska övervakningsansvaret bärs av den ansvariga redaktören Heidi Grandell-Sonck. Ansvariga redaktören har som uppgift att leda och övervaka det redaktionella arbetet så att det följer lagen, de etiska reglerna för program- och innehållsproduktion samt andra etiska regler som gäller redaktionellt arbete. Ansvariga redaktören fattar beslut om publicering av material.

ÅRTV sänder inte reklam i sina tv- eller radioprogram

Innehåll publicerat av ÅRTV får inte innehålla reklam eller marknadsföringsinformation. Produktplacering och smygreklam är förbjudna.

Vi förhåller oss kritiskt till material som har kopplingar till kommersiella intressen. Vi publicerar sådant material endast om det är journalistiskt motiverat med tanke på innehållet.

Vi vägrar förmedla reklam eller marknadsföring.

Mer om ÅRTVs etiska regler kan du läsa i vår public service-handbok.

 

 

Public service-handbok för vuxna

Läs mer om public service i vår handbok.

Public service-handbok för barn & unga

Läs mer om public service i vår handbok för barn och unga.

Ålands Radio i sociala medier

Eftersom Ålands Radio är ett företag i allmänhetens tjänst som jobbar på uppdrag av publiken är vår närvaro i sociala medier i dag viktigare än någonsin.
Här hittar du allmäna råd och en sammanfattning av våra riktlinjer för publicering i sociala medier. Bekanta dig gärna med dessa om du planerar att göra innehåll för oss.

Enligt Ålands Radio och Tvs policy för sociala medier finns Ålands Radio på sociala medier för att möta publiken där den befinner sig. Sociala medier ger oss möjligheter att nå ut och att skapa ett starkare engagemang kring vårt innehåll och våra ämnen. Via sociala medier blir vår publik medskapande och delaktig i vårt innehåll. Vi kan även på ett effektivt sätt ta in tips och återkoppling. Vi erbjuds också via sociala medier en chans att stärka vårt varumärke och ökar kunskapen om vad vi gör och om public service på Åland.

Våra konton och målgrupper

Vi finns på olika plattformar där vi lägger upp olika typer av innehåll för att nå olika typer av användare. Våra två huvudplattformer är Facebook och Instagram.

Eftersom Facebook är det största sociala mediumet på Åland och den kanal där vi når flest användare satsar vi mycket på innehåll här. Vi jobbar med rörliga bilder och ljudklipp, förklarar nyheter i såkallade ”explainers” och puffar programinnehåll.

På Instagram lägger vi upp flödesinlägg och stories om våra nyheter och vårt programinnehåll. Vårt innehåll på Instagram är mer lekfullt än på Facebook.

Vi finns också på Twitter med syfte att förmedla senaste nytt samt på Snapchat och Tiktok där vi skapar innehåll för yngre.

Gemensamt för alla våra sociala konton är att vi vill nå ut och engagera.
All vår närvaro på sociala medier är genomtänkt och följer en arbetsplan.

Tidigare hade Ålands Radios program egna konton på till exempel Facebook. I dag samlar vi allt vårt innehåll på ett konto på varje plattform.

Innehållet på sociala medier

Allt vårt innehåll på sociala medier följer samma regler som resten av Ålands Radios innehåll i radio och i tv. Vi har också riktlinjer för hur Ålands Radios medarbetare agerar på sociala medier via sina privata konton. Medarbetare är även privat skyldiga att avhålla sig från sådant som kan innebära att Ålands Radios trovärdighet, opartiskhet och oberoende kan ifrågasättas.

Vanliga frågor

Får jag sprida Ålands Radios innehåll i mina egna kanaler?

Ja, gärna. Allt innehåll publicerat på Ålands Radios plattformer får gärna delas vidare.

Kan vi öppna ett eget konto på sociala medier för det vi producerar för Ålands Radio?

Nej. Vi har våra officiella konton där vårt innehåll delas och våra program/poddar marknadsförs. Allt ska vara samlat under samma konton så att avsändaren aldrig blir otydlig.

Vem ska marknadsföra det vi producerar?

Vi tillsammans. Vi kommer överens med varandra om vilken plattform vi främst riktar in oss på och hur vi marknadsför innehållet på olika kanaler. Marknadsföringen i sociala medier är med som tanke under hela processens gång då innehållet skapas.

Hur mycket ska vi synas på sociala medier?

Det här kommer vi överens om tillsammans. Allt beror på typen av innehåll och målgrupp.

Vid frågor kontakta Ålands Radios chefredaktör Heidi Grandell-Sonck, +358 18 26 540, ninas@alandsradio.ax, eller webbredaktör Martina Eriksson, +358 18 26 505, martina.eriksson@alandsradio.ax.

Ålands Radio - Det här gör vi

Läs mer om vad Ålands Radio producerar.

Frekvenser

Radiokanaler som sänds ut via ÅRTV

Sveriges Radio P3 88,6 MHz
Ålands Radio 91,3 MHz
Yle Vega  93,1 MHz
Sveriges Radio P1 95,0 MHz 
Sveriges Radio P2 97,1 MHz
Yle Radio Suomi 100,3 MHz
Sveriges Radio P4 102,3 MHz
Yle X3M Östra Åland 104,9 MHz
  Södra Åland 104,3 MHz
  Västra Åland 105,2 MHz

 

 

TV-frekvenser

Från Smedsbölemasten sänds följande HDTV-kanaler:
Mux A, K25 (506 MHz), DVB-T2: Mux C, K28 (530 MHz), DVB-T2:
Kunskapskanalen HD SVT1 HD
Barnkanalen/SVT24 HD SVT2 HD
TV4 HD Yle TV1 HD
Ålandskanalen HD Yle TV2 HD
Kanal Extra HD Yle TEEMA & FEM HD

För att kunna ta del av sändningarna i HD-kvalitet krävs att du har en tv eller box som har stöd för DVB-T2. Titta efter markeringen i manualen eller på mottagaren. Du kan behöva göra en kanalsökning.

Hållbarhetsplan

INLEDNING

Denna hållbarhetsplan (2020-2024) är antagen av styrelsen för Ålands Radio och TV Ab (ÅRTV), och dess framdrift följs upp årligen i den hållbarhetsredovisning som presenteras tillsammans med verksamhetsberättelsen för bolaget efter varje räkenskapsår. Alla medarbetare inom bolaget bidrar till att denna hållbarhetsplan genomförs och efterlevs, och ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetetinom bolaget är VD.

VISION

Ålands Radio och TV Ab ska som offentligägt aktiebolag agera i framkant gällande arbetet med hållbarhet, och aktivt bidra till förverkligandet av utvecklingsmålen från bärkraft.ax.

REDAKTIONELL BEVAKNING AV HÅLLBARHETSARBETET

ÅRTV ska ta ett aktivt ansvar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling när det gäller klimat- och miljöfrågor. Det innebär att företaget strävar efter att hantera klimat- och miljöfrågor på ett adekvat sätt i programverksamheten, där hållbarhetsbevakning inom Ålands Radio och TV sker löpande som en integrerad del av serier av granskande reportage och dokumentärer samt kultur-, sport- och nyhetsbevakning.

DE SJU STRATEGISKA UTVECKLINGSMÅLEN FRÅN BÄRKRAFT.AX

1. Välmående människor vars inneboende resurser växer

2. Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

3. Allt vatten har god kvalitet

4. Ekosystem i balans och biologisk mångfald

5. Attraktionskraft för boende, besökare och företag

6. Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet

7. Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

1. Välmående människor vars inneboende resurser växer

Ålands Radio och TV har ett stort ansvar gällande att bidra till välmående i samhället i stort, detta som en del i bolagets uppdrag redan från grundandet, där följande kan läsas i bolagsordningen:
Den allmännyttiga verksamheten skall särskilt:

1. främja demokratin genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av fakta, åsikter och diskussion i samhällsfrågor,

2. värna om yttrande- och åsiktsfriheten, vara kritiskt granskande och följa principen om fri och obunden journalistik,

3. främja insikterna i och förståelsen för de grundläggande principerna för självstyrelsen d.v.s. bevarandet av det svenska språket, utvecklandet av kulturlivet, stärkandet av samhörighetskänslan hos befolkningen och fördjupandet av den samhällspolitiska debatten och demokratin,

4. främja programutbudets allmänbildande karaktär och stöda studieverksamheten, samt

5. förmedla myndighetsmeddelanden. För sin verksamhet kan bolaget äga och besitta fast egendom värdepapper. Bolagets eventuella årliga vinst skall användas för utvecklandet av radio- och TV-verksamheten på Åland.

Den viktigaste resursen som Ålands Radio och TV har för att åstadkomma ovan uppdrag är dess medarbetare. Ett stort fokus inom bolaget är därför att ha friska, motiverade medarbetare som trivs på arbetet. Bolaget arbetar därför aktivt med friskvård, förmånlig företagshälsovård och med att upprätthålla en bra arbetsmiljö tillsammans med medarbetarna. En investering som planeras under perioden 2020-2024 är inköp av en hjärtstartare för att ge en extra trygghet för medarbetare och besökare vid akuta händelser.

INDIKATORER:

- Sjukskrivningar (procent av arbetstid)

2. Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

Ålands Radio och TV arbetar aktivt både i sin redaktionella bevakning och det interna arbetet med att stärka likabehandlingen och förebygga diskriminering, olika behandling på grund av kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion, mm. Detta arbete detaljeras vidare i bolagets jämställdhetsplan.

Saker som kollektivavtal, lika lön för lika arbete är självklarheter inom bolaget och i linje med de värderingar bolaget står för.

Bolagets redaktionella verksamhet granskar aktivt beslut fattade av politiker och makthavare för att öka delaktigheten och minska korruptionen i samhället.

INDIKATORER:

- Könsfördelning anställda (män/kvinnor)
- Åldersfördelning anställda (<30år, 30-40år, 40-50år, 50-60år, 60+)
- Medelinkomst per kön (medelinkomst män/kvinnor)

3. Allt vatten har god kvalitet

Ålands Radio och TV bevakar redaktionellt denna fråga som övriga hållbarhetsfrågor.

Det interna arbetet inom bolaget syftar framförallt till att minimera påverkan på den generella vattenkvaliteten, detta görs genom att endast erbjuda kranvatten på möten, konferenser etc. och understödja detta med en kranmärkning.

Inom bolaget skall användningen av plast, kemikalier etc. minimeras där det är möjligt.

4. Ekosystem i balans och biologisk mångfald

Ålands Radio och TV bevakar redaktionellt denna fråga som övriga hållbarhetsfrågor.

För att öka den biologiska mångfalden klipper bolaget inte gräs i onödan, utan låter det växa i den mån det fungerar för verksamheten på sin fastighet i Smedsböle, Sund.

5. Attraktionskraft för boende, besökare och företag

Ålands Radio och TV bevakar redaktionellt denna fråga som övriga hållbarhetsfrågor. Vidare sker en kontinuerlig och medveten bevakning av kulturella händelser som en del av det åländska kulturarvet.

Inom ramen för nyhetsarbetet sker löpande under året tillgängliggörande av statistik och rapporter inom olika områden kopplade till hållbarhet, t.ex. från ÅSUB.

6. Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet

Ålands Radio och TV bevakar redaktionellt denna fråga som övriga hållbarhetsfrågor.

Bolagets avsikt är att över tid ställa om till grön el och helt förnyelsebara energikällor. Detta måste dock ske i samförstånd med en justerad finansiering då kostnaden för bolaget skulle öka, och då speciellt för sändarstationen i Smedsböle, vilken förbrukar mycket energi.

De fordon som bolaget äger planeras bytas till mer energieffektiva fordon som drivs med el. Även laddmöjligheter för personalens bilar skall tas fram för att främja en ökad användning av dessa.

Vid sändarstationen i Smedsböle skall gamla radio och tv-sändare bytas ut mot nya moderna sändare, vilka är väsentligt mer energieffektiva. I samband med detta planeras för installation av bergvärme i fastigheten för att minimera koldioxidavtrycket.

Vidare planeras utbyte av mastljus vid sändarstationen till LED-modell, vilket ger en längre livslängd och lägre energiförbrukning.

Även i kontorsutrymmen i Smedsböle och Mariehamn planeras för utbyte av belysning till LEDbelysning.

INDIKATORER:

- Total energiförbrukning (kWh) för Smedsböle respektive Mariehamn
- Andel energi från förnyelsebara källor/grön el (procent av elförbrukning)
- Antal fordon i bolagets ägo som är eldrivna (procent av fordon eldrivna)
- Andel belysning bestående av LED i kontorsutrymmen (procent av belysning)

7. Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

Ålands Radio och TV bevakar redaktionellt denna fråga som övriga hållbarhetsfrågor.

Inom bolaget används inte några engångsartiklar vid luncher, möten, konferenser etc. Avfallet som produceras källsorteras och återvinns i största möjliga mån. Vid t.ex. städdagar så sker alltid en kontroll med potentiella intressenter såsom Emmaus, Fixtjänst, muséer mm. om intresse finns innan något avyttras.

 

Övergång till HDTV på Åland

Vad händer?

Ålands Radio och TV övergår till HDTV-sändningar via Smedsböle-masten den 9:e februari 2021. Från den 31:a mars år 2021 så avslutas sändningarna i standardupplösning.

Varför övergår ni till att sända endast i HDTV?

Sändningsutrustningen som används idag i Smedsböle sändningsstation är gammal och behöver förnyas för att förbättra tillförlitligheten och energieffektiviteten. För att sänka energiförbrukningen och även driftskostnaden så ska ett färre antal moderna sändare användas, men med en högre bildkvalitet för tv-tittaren.

Vad innebär det för mig?

Om du har en mottagare som stöder HDTV (DVB-T2) så innebär det att du får bättre bildkvalitet på dina kanaler.

Om du inte har en mottagare som stöder HDTV (DVB-T2) så behöver du införskaffa en sådan för att kunna fortsätta titta på tv via Smedsböle-sändaren efter den 31:a mars år 2021.

Kan jag få ersättning för att köpa en ny tv eller box?

Nej, någon ekonomisk ersättning finns inte att söka.

Hur vet jag om jag tittar via Smedsböle-masten?

Om du har en egen tv-antenn, antingen inomhus, eller utomhus med en kabel som leder in till din tv så tittar du sannolikt via Smedsböle-masten. Om du saknar egen tv-antenn och har tillgång till tv via ett gemensamt kabelnät i ett lägenhetshus eller via ett datanätverk tittar du sannolikt inte via Smedsböle-masten.

Vilka kanaler kan jag se i HD-kvalitet från den 9:e februari 2021?

På UHF-kanal 28 (530 MHz, mux C) finns följande kanaler via en DVB-T2 mux:

 • SVT1 HD
 • SVT2 HD
 • Yle TV1 HD
 • Yle TV2 HD
 • Yle TEEMA & FEM HD

På UHF-kanal 25 (506 MHz, mux A) finns följande kanaler via en DVB-T2 mux:

 • Kunskapskanalen HD
 • Barnkanalen/SVT24 HD
 • TV4 HD
 • Ålandskanalen HD
 • Kanal Extra HD

Om min tv är märkt HD-ready, kan jag ta emot HDTV-sändningar från Smedsböle?

Det är inte säkert. Märkningen innebär bara att tv:n klarar av att visa HD-kvalitet, men inte att tv:n kan ta emot sådana sändningar. Om tv:n är märkt med DVB-T2 klarar den av att ta emot HDTV-sändningar.

Årsberättelse 2023

Årsberättelse 2023.

Bokslut 2023

Bokslut 2023.

Mediepolitiskt program 2018

Mediepolitiskt program 2018.

Bolagsordning för ÅRTV

Bolagsordning för Ålands Radio och TV Ab.

Fällningar

Fällningar av Programnnämnden.